نشریات ورزشی

اوج

صاحب امتیاز: مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

مدیر مسئول: دکتر فرهاد دریانوش

سردبیر: آزاده مودت

زمینه انتشار: ورزشی

دانلود نشریه اوج 1

دانلود نشریه اوج 2

دانلود نشریه اوج 3

دانلود نشریه اوج 4

دانلود نشریه اوج 5

دانلود نشریه اوج 6

دانلود نشریه اوج 7

هتریک

صاحب امتیاز: وحید عابدی

مدیر مسئول: وحید عابدی

سردبیر: وحید عابدی

زمینه انتشار: ورزشی

دانلود هتریک 1

دانلود هتریک 2