نشریات سیاسی

سکوت

صاحب امتیاز: مسعود پارسا

مدیر مسئول: مسعود پارسا

سردبیر: مسعود پارسا

زمسنه انتشار: سیاسی

دانلود سکوت 1

دانلود سکوت 2