نشریات فرهنگی صنفی

صدای دانشجو

صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشجویان

مدیر مسئول: الهه شرافتی زنگنه

سردبیری: ساناز عالی پور

زمینه انتشار: صنفی فرهنگی