نشریات هنری

 

آوای سکوت

صاحب امتیاز: کانون موسیقی مدیریت فرهنگی

مدیرمسئول: محمدمهدی صالحی

زمینه انتشار: هنری

دانلود آوای سکوت 2

تیارت

صاحب امتیاز: کانون تئاتر مدیریت فرهنگی

مدیرمسئول: زهرا پناهنده هونجانی

سردبیر: زهرا پناهنده هونجانی

زمینه انتشار: هنری

دانلود تیارت 5

سی و پنج میلیمتر

صاحب امتیاز: کانون فیلم و عکس مدیریت فرهنگی

مدیرمسئول: مهدی دواچی

سردبیر: مهسا حاجی کرم

زمینه انتشار: هنری

دانلود سی و پنج میلیمتر 4

دانلود سی و پنج میلی متر 5