نشریات فرهنگی

آفتاب وفاق

صاحب امتیاز: علیرضا چابک رو

مدیر مسئول: علیرضا چابک رو

سردبیر: علیرضا چابک رو

زمینه انتشار: فرهنگی

دانلود آفتاب وفاق 1

پرنیان

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

مدیر مسئول: مائده بردبار

سردبیر: مائده بردبار

زمینه انتشار: فرهنگی

دانلود پرنیان 6

دانلود پرنیان 7

دانلود پرنیان 8

دنیای امروز

صاحب امتیاز: محمدعلی حاجیانی

مدیر مسئول: محمدعلی حاجیانی

سردبیر: محمدعلی حاجیانی

زمینه انتشار: فرهنگی

دانلود دنیای امروز 1

دیدار

صاحب امتیاز: مجمع یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: علی کرمی پور

سردبیر: علی کرمی پور

زمینه انتشار: فرهنگی

دانلود دیدار 103

دانلود دیدار 105

میم مثل ما

صاحب امتیاز: محمد نیساری

مدیر مسئول: محمد نیساری

سردبیر: محمد نیساری

زمینه انتشار: فرهنگی

دانلود میم مثل ما 1

دنیای امروز

صاحب امتیاز: محمدعلی حاجیانی

مدیر مسئول: محمدعلی حاجیانی

سردبیر: محمدعلی حاجیانی

زمینه انتشار: فرهنگی

دانلود دنیای امروز 1