نشریات فرهنگی اجتماعی سیاسی

نصر

صاحب امتیاز: محمد حمیدیان

مدیر مسئول: محمد حمیدیان

سردبیر: محمد حمیدیان

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی

دانلود نشریه نصر 1

پرسه

صاحب امتیاز: مریم امین صفایی

مدیر مسئول: مریم امین صفایی

سردبیر: مریم امین صفایی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی

دانلود پرسه 2

پروبلماتیکا

صاحب امتیاز: سید سعید میهمان پرست

مدیر مسئول: سید سعید میهمان پرست

سردبیر: سید سعید میهمان پرست

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی

دانلود پروبلماتیکا 1