نشریات فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

 

اختر

صاحب امتیاز: انجمن وفاق و توسعه دانشجویان

مدیرمسئول: فاطمه عفیفی

سردبیر: فاطمه عفیفی و زهرا باشی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود اختر 12

دانلود اختر 14

دانلود اختر 15

آدینه

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان

مدیرمسئول: زهرا محبی

سردبیر: زهرا محبی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود آدینه 7

آرمانشهر

صاحب امتیاز: مجمع دانشجویی آرمان

مدیرمسئول: فهیمه نیکخو

سردبیر: فهیمه نیکخو

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود آرمانشهر 17

دانلود آرمانشهر 18

دانلود آرمانشهر 21

اشارت

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه

مدیرمسئول: علیرضا حامدی

سردبیر: علیرضا حامدی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود اشارت 11

دانلود اشارت 12

دانلود اشارت 13

دانلود اشارت 14

اشاره

صاحب امتیاز: محمد ممی زاده

مدیرمسئول: محمد ممی زاده

سردبیر: محمد ممی زاده

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود اشاره 1

آفتابی ها

صاحب امتیاز: علیرضا مظفری

مدیر مسئول: علیرضا مظفری

سردبیر: ریحانه آگاه

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود آفتابی ها 1

دانلود آفتابی ها 2

افق

صاحب امتیاز: آرمان مؤمنی

مدیرمسئول: سید سعید پیشادست

سردبیر: سید سعید پیشادست

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود افق 1

دانلود افق 2

دانلود افق 3

افق فردا

صاحب امتیاز: پرستو نبیئی

مدیرمسئول: پرستو نبیئی

سردبیر: پرستو نبیئی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود افق فردا 1

اقلیما

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان

مدیرمسئول: مریم احمدی دشتکی

سردبیر: مریم احمدی دشتکی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود اقلیما 2

دانلود اقلیما 3

الکین

صاحب امتیاز: زکیه هزاره ای

مدیرمسئول: زکیه هزاره ای

سردبیر: زکیه هزاره ای

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود الکین 1

دانلود الکین 2

دانلود الکین 3

دانلود الکین 4

اندیشه نو

صاحب امتیاز: محمد مهدی لله گانی

مدیرمسئول: محمد مهدی لله گانی

سردبیر: مرجان هاشمی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود اندیشه نو 1

دانلود اندیشه نو 2

آوا

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه

مدیرمسئول: شاهرخ شاهرضایی پاکدامن

سردبیر: شاهرخ شاهرضایی پاکدامن

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود آوا 64

دانلود آوا 65

دانلود آوا

انعکاس

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: امیر غفرانی

سردبیر: امیر غفرانی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود انعکاس 6

دانلود انعکاس ویژه نامه

آینده پژوهی

صاحب امتیاز: مصطفی حکمتیان

مدیرمسئول: مصطفی حکمتیان

سردبیر: مصطفی حکمتیان

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود آینده پژوهی 1

دانلود آینده پژوهی 2

باختر امروز

صاحب امتیاز: حجت الله غفوری زاده

مدیر مسئول: حجت الله غفوری زاده

سردبیر: حجت الله غفوری زاده

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود باختر امروز 2

بُشری

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

مدیرمسئول: فاطمه شجاعی

سردبیر: فاطمه شجاعی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود بشری 6

دانلود بشری 8

به زبان آدمی زاد

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

مدیرمسئول: سیدمصطفی رضوی

سردبیر: سیدمصطفی رضوی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود به زبان آدمی زاد 7

بی داد

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه

مدیرمسئول: رضا رئیسی

سردبیر: رضا رئیسی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود بی داد 12

دانلود بی داد

بینات

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه

مدیرمسئول: محمدامین جهرمی

سردبیر: محمدامین جهرمی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود بینات 4

دانلود بینات 5

دانلود بینات 6

بینش نو

صاحب امتیاز: سیده زهرا موسوی

مدیرمسئول: سیده زهرا موسوی

سردبیر: سیده زهرا موسوی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود بینش نو 1

دانلود بینش نو 2

پابرهنه

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه

مدیرمسئول: علی پیروی نژاد

سردبیر: آصف سعادتی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود پابرهنه 52

دانلود پابرهنه 53

دانلود پابرهنه 54

دانلود پابرهنه 55

دانلود پابرهنه 56

دانلود پابرهنه 58

دانلود پابرهنه 59

پاتوق

صاحب امتیاز: امیرحسین معصومی بارکوسرایی

مدیرمسئول: امیرحسین معصومی بارکوسرایی

سردبیر: امیرحسین معصومی بارکوسرایی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود پاتوق 11

دانلود پاتوق 12

دانلود پاتوق 13

دانلود پاتوق 14

دانلود پاتوق 15

دانلود پاتوق 16

دانلود پاتوق 17

دانلود پاتوق 18

دانلود پاتوق 19

پژواک

صاحب امتیاز: علیرضا روان به

مدیرمسئول: علیرضا روان به

سردبیر: علیرضا روان به

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود پژواک 1

دانلود پژواک 2

پیام سیاست

صاحب امتیاز: انجمن وفاق و توسعه دانشجویان

مدیرمسئول: محمدرضا قاسمی

سردبیر: محمدرضا قاسمی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود پیام سیاست 5

جبهه واحد

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه

مدیرمسئول: آصف سعادتی

سردبیر: محمد رئوف

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود جبهه واحد 1

دانلود جبهه واحد 2

جرعه

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مدیرمسئول: علیرضا مروئی میلان

سردبیر: علیرضا مروئی میلان

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود جرعه 41

دانلود جرعه 42

دانلود جرعه 43

دانلود جرعه 44

دانلود جرعه 45

جمهوری

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان

مدیرمسئول: طاهره طاطی

سردبیر: طاهره طاطی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود جمهوری 3

دانلود جمهوری 4

چراغ دستی

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده های مهندسی

مدیر مسئول: سیدمحسن مسعودی

سردبیر: مرضیه نظری

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود چراغ دستی 11

دانلود چراغ دستی 13

چشمه

صاحب امتیاز: محمدحسین رکن الدینی قلعه دژ

مدیر مسئول: محمدحسین رکن الدینی قلعه دژ

سردبیر: محمدحسین رکن الدینی قلعه دژ

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود چشمه 1

چوب خط

صاحب امتیاز: احمدعلی حاجی لری

مدیر مسئول: احمدعلی حاجی لری

سردبیر: احمدعلی حاجی لری

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود چوب خط 1

دانلود چوب خط 2

حریت

صاحب امتیاز: ابوالفضل امیدوار

مدیر مسئول: ابوالفضل امیدوار

سردبیر: ابوالفضل امیدوار

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود حریت 2

خرداد

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: مجتبی شجاعی

سردبیر: مجتبی شجاعی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی

دانلود خرداد 13

دانلود خرداد 14

خروش

صاحب امتیاز: مریم عطارزاده برازجانی

مدیر مسئول: مریم عطارزاده برازجانی

سردبیر: مریم عطارزاده برازجانی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی

دانلود خروش 44

دانلود خروش 45

دانلود خروش 46

خط حزب الله

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

مدیر مسئول: محمدرضا کسرایی

سردبیر: محمدرضا کسرایی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی

دانلود خط حزب الله 8

دیباچه

صاحب امتیاز: مصطفی سلگی

مدیر مسئول: مصطفی سلگی

سردبیر: مصطفی سلگی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود دیباچه 1

دیده بان

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه

مدیر مسئول: حامد نصرت آبادی

سردبیر: حامد نصرت آبادی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود دیده بان 7

رسا

صاحب امتیاز: زینب پرویزی

مدیر مسئول: زینب پرویزی

سردبیر: زینب پرویزی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود رسا 1

زبان سرخ

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

مدیر مسئول: رضا سرخ دشتکی

سردبیر: رضا سرخ دشتکی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود زبان سرخ 3

ژیوار

صاحب امتیاز: امید گلابی

مدیر مسئول: امید گلابی

سردبیر: امید گلابی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود ژیوار 1

دانلود ژیوار 2

سرک

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان

مدیر مسئول: محمد مقدسی

سردبیر: محمدرضا خلیل آزاد

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود سرک 15

دانلود سرک 16

سرمایه

صاحب امتیاز: میکائیل جعفریان

مدیر مسئول: میکائیل جعفریان

سردبیر: میکائیل جعفریان

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود سرمایه 1

شهید همت

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی

مدیر مسئول: محمد شریفی نژاد

سردبیر: سید محمد امین احمدی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود شهید همت 30

صدای خاموش

صاحب امتیاز: مریم بهادری دشت ارژنه

مدیر مسئول: مریم بهادری دشت ارژنه

سردبیر: مریم بهادری دشت ارژنه

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود صدای خاموش 2

صهبا

صاحب امتیاز: محمد رئوف

مدیر مسئول: محمد رئوف

سردبیر: علیرضا فرخی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود صهبا 1

عهد

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده

مدیر مسئول: آرمان مومنی

سردبیر: آرمان مومنی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

عهد – ویژه نامه

دانلود عهد 111

دانلود عهد 112

دانلود عهد 114

دانلود عهد 115

دانلود عهد 116

دانلود عهد 117

دانلود عهد 118

دانلود عهد 119

فراز

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: حسن خلیل آزاد

سردبیر: حسن خلیل آزاد

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود فراز 6

فردا از آن ماست

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: محمدحسین شکیبا

سردبیر: محمدحسین شکیبا

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود فردا از آن ماست 14

ققنوس

صاحب امتیاز: انجمن وفاق و توسعه دانشجویان

مدیر مسئول: امیرحسین حسن نژاد سالک

سردبیر: فرزان معتمد

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود ققنوس 2

کابوک

صاحب امتیاز: محمدجواد غلامی

مدیر مسئول: محمدجواد غلامی

سردبیر: محمدجواد غلامی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود کابوک 1

کاغذ اخبار

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: حسن اکبری

سردبیر: حسن اکبری

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود کاغذ اخبار 20

 

کرانه‌ی حقیقت

صاحب امتیاز: بهزاد بهدانی

مدیر مسئول: بهزاد بهدانی

سردبیر: بهزاد بهدانی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

کرانه حقیقت 1

کرنا

صاحب امتیاز: ساهره مشایخ

مدیر مسئول: ساهره مشایخ

سردبیر: ساهره مشایخ

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود کرنا 1

کشکول

صاحب امتیاز: حسن کرمی

مدیر مسئول: حسن کرمی

سردبیر: حسن کرمی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود کشکول 1

 

 

کورسو

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشکده های مهندسی

مدیر مسئول: زینب صیادی

سردبیر: زینب صیادی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

 

گام دوم

صاحب امتیاز:حامد علی زاده

مدیر مسئول: بهرام نظری علم دارلو

سردبیر: بهرام نظری علم دارلو

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود گام دوم 1

دانلود گام دوم 2

دانلود گام دوم 3

دانلود گام دوم 4

دانلود گام دوم 5

دانلود گام دوم 6

دانلود گام دوم 7

گله

صاحب امتیاز: وهاب علی خواه

مدیر مسئول: وهاب علی خواه

سردبیر: وهاب علی خواه

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود گله 2

میثاق

صاحب امتیاز: محمدعلی اکبری حیدر آبادی

مدیر مسئول: محمدعلی اکبری حیدر آبادی

سردبیر: محمدعلی اکبری حیدرآبادی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود میثاق 2

ن والقلم

صاحب امتیاز: پدرام کمالی اردکانی

مدیر مسئول: پدرام کمالی اردکانی

سردبیر: پدرام کمالی اردکانی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود ن والقلم 1

 

نسیم

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه

مدیر مسئول: زهرا فیروزی

سردبیر: رؤیا خسروی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

 

نقطه سرخط

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: حسن بحرینی

سردبیر: حسن بحرینی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود نقطه سرخط 11

نگاه فردا

صاحب امتیاز: فاطمه نادری

مدیر مسئول: فاطمه نادری

سردبیر: فاطمه نادری

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود نگاه فردا 1

نگاه نو

صاحب امتیاز: امیراردلان وزیری

مدیر مسئول: امیراردلان وزیری

سردبیر:امیراردلان وزیری

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود نگاه نو 2

نوباران

صاحب امتیاز: فاطمه میرشکاری فرد

مدیر مسئول: فاطمه میرشکاری فرد

سردبیر: سجاد افروزه

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود نوباران 2

نوش دارو

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدیر مسئول: روح اله نوربخش

سردبیر: فهیمه سهرابی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود نوش دارو 1

 

هشتگ

صاحب امتیاز: محمدعلی طایفی

مدیر مسئول: محمدعلی طایفی

سردبیر: محمدعلی طایفی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود هشتگ 1

همای فرهنگ

صاحب امتیاز: نیلوفر آقایی

مدیر مسئول: نیلوفر آقایی

سردبیر: نیلوفر آقایی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود همای فرهنگ 1

یادآر

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه

مدیر مسئول: سید سمانه هاشمی نژاد

سردبیر: سید سمانه هاشمی نژاد

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی

دانلود یادآر 10