نشریات علمی

Horizon

صاحب امتیاز: انجمن علمی زبان های خارجی و زبان شناسی

مدیرمسئول: امیرحسین نعمتی زیارتی

سردبیر: مهدی فیض

زمینه انتشار: علمی

دانلود Horizon

ادبیات

صاحب امتیاز: انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

مدیرمسئول: محمدحسین توفیق زاده

سردبیر: محمدحسین توفیق زاده

زمینه انتشار: علمی

دانلود ادبیات 26

دانلود ادبیات 27

آذرخش

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی برق

مدیرمسئول: فائزه معتضدیان

سردبیر: محمدهادی صالحی ده پاکایی

زمینه انتشار: علمی

دانلود آذرخش 7

أریج الأدب

صاحب امتیاز: انجمن علمی زبان و ادبیات عربی

مدیرمسئول: علی حیدری

سردبیر: علی حیدری

زمینه انتشار: علمی

آسمان

صاحب امتیاز: انجمن علمی نجوم و اختر فیزیک

مدیرمسئول: المیرا صمیمی پور

سردبیر: المیرا صمیمی پور

زمینه انتشار: علمی

دانلود آسمان 5

دانلود آسمان 6

اکونوموس

صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد

مدیرمسئول: محمدامین زارعی

سردبیر: فاطمه میرزایی

زمینه انتشار: علمی

دانلود اکونوموس 10

الفبا

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش پیش دبستانی و دبستانی

مدیرمسئول: ابوالفضل خانی

سردبیر: حدیث طهمورث

زمینه انتشار: علمی

دانلود الفبا 2

آموزه های حقوقی

صاحب امتیاز: انجمن علمی حقوق

مدیرمسئول: اسماعیل نام آور سارانی

سردبیر: اسماعیل نام آور سارانی

زمینه انتشار: علمی

دانلود آموزه های حقوقی 2

دانلود آموزه های حقوقی 3

دانلود آموزه های حقوقی 4

دانلود آموزه های حقوقی 5

دانلود آموزه های حقوقی 6

دانلود آموزه‌ های حقوقی 7

آوای تربیت

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم تربیتی

مدیرمسئول: الهام راضی

سردبیر: زهرا رفعت جو

زمینه انتشار: علمی

دانلود آوای تربیت 1

دانلود آوای تربیت 2

آوای طبیعت

صاحب امتیاز: انجمن علمی محیط زیست

مدیرمسئول: حانیه رضایی

سردبیر: مهسا فیروزی و نجمه عزیزی

زمینه انتشار: علمی

دانلود آوای طبیعت 4

دانلود آوای طبیعت 6

دانلود آوای طبیعت 7

بهین

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت

مدیرمسئول: سیدرضا میرزائی دورکی

شورای سردبیری: امین نیکبخت، فاطمه میرشکاری فرد و فاطمه رشیدی

زمینه انتشار: علمی

دانلود بهین 21

دانلود بهین 22

دانلود بهین 23

دانلود بهین 24

پادزیست

صاحب امتیاز: انجمن علمی بیوتکنولوژی دامپزشکی

مدیرمسئول: ملیحه جهان آرا

سردبیر: سولماز مروتی

زمینه انتشار: علمی

دانلود پادزیست 2

دانلود پادزیست 3

پارسه

صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ

مدیرمسئول: کمال ظریفیان منش

سردبیر: خدیجه علیزاده دیل

زمینه انتشار: علمی

دانلود پارسه 28

دانلود پارسه 29

دانلود پارسه 30

پازن

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم دامی

مدیرمسئول: زهرا شعبان

سردبیر: زهرا بلوکی

زمینه انتشار: علمی

دانلود پازن 1

پویش

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و پرورش کودکان استثنایی

مدیر مسئول: علی محمد قانع عزآبادی

سردبیر: سیده آناهیتا مولای زاهدی

زمینه انتشار: علمی

دانلود پویش 4

تابش

صاحب امتیاز: انجمن علمی فیزیک

مدیرمسئول: ریحانه آکاه

سردبیر: مریم اسعدی مقدم

زمینه انتشار: علمی

دانلود تابش 16

دانلود تابش 17

تکاپو

صاحب امتیاز: انجمن علمی پاتوبیولوژی

مدیرمسئول: آرین پورامین

سردبیر: ریحانه الماسی

زمینه انتشار: علمی

دانلود تکاپو 11

دانلود تکاپو 12

جهش

صاحب امتیاز: انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

مدیرمسئول: زهرا زکی پور

سردبیر: کیانوش ثبوتی

زمینه انتشار: علمی

دانلود جهش 16

دانلود جهش17

دانلود جهش 18

دانلود جهش 19

دانلود جهش 20

دانلود جهش 21

دانلود جهش 22

خاکدانه

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم خاک

مدیرمسئول: فرناز احمدی

شورای سردبیری: فرشته کهوری نسب و عماد فرزانگان

زمینه انتشار: علمی

دانلود خاکدانه 11

دانلود خاکدانه 12

دانلود خاکدانه 13

دانلود خاکدانه 14

دانلود خاکدانه 15

راهبرد

صاحب امتیاز: انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی

مدیرمسئول: محمدحسن کریمی

سردبیر: الهام دورازوطن

زمینه انتشار: علمی

دانلود راهبرد 5

رهیافت

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم سیاسی

مدیرمسئول: امین عظیمی زاده

سردبیر: فرزین نجاتی

زمینه انتشار: علمی

دانلود رهیافت 16

دانلود رهیافت 17

دانلود رهیافت 18

دانلود رهیافت 19

روشنا

صاحب امتیاز: انجمن علمی انرژی و محیط زیست

مدیرمسئول: رضا نکویی

سردبیر: محمدرضا یداللهی

زمینه انتشار: علمی

دانلود روشنا 8

دانلود روشنا 9

دانلود روشنا 10

دانلود روشنا 11

رویش

صاحب امتیاز: انجمن علمی زیست شناسی

مدیرمسئول: علی دهقانی پور

سردبیر: پگاه کاظمی

زمینه انتشار: علمی

دانلود رویش 9

زیست فناوری

صاحب امتیاز: انجمن علمی زیست شناسی

مدیرمسئول: نیلوفر دارائی

سردبیر: عارفه کامیاب

زمینه انتشار: علمی

دانلود زیست فناوری 7

دانلود زیست فناوری 8

سنتز

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم پایه دامپزشکی

مدیرمسئول: آرتین شیبانی

سردبیر: سیدسبحان رضویان

زمینه انتشار: علمی

دانلود سنتز 2

دانلود سنتز 3

شتاب

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی مکانیک

مدیرمسئول: ابراهیم دست پاک

سردبیر: ابراهیم دست پاک

زمینه انتشار: علمی

دانلود شتاب 6

دانلود شتاب – ویژه نامه

عصرگردشگری

صاحب امتیاز: انجمن علمی گردشگری و هتلداری

مدیرمسئول: مائده امیری

سردبیر: سارا ایمانیان نجف آبادی

زمینه انتشار: علمی

دانلود عصر گردشگری 11

فرایند

صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی

مدیرمسئول: محمد تراهی

سردبیر: هادی هاشمی گهروئی

زمینه انتشار: علمی

دانلود فرایند 13

فلز

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی مواد

مدیر مسئول: محمد کاظم فراروئی

سردبیر: هستی قائدشریفی

زمینه انتشار: علمی

دانلود فلز 15

گبه

صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش

مدیرمسئول: مرضیه صلح طلب

سردبیر: دکتر مجیدرضا مقنی پور

زمینه انتشار: علمی

دانلود گبه 1

گندمه

صاحب امتیاز: انجمن علمی زارعت و اصلاح  نباتات

مدیر مسئول: مرضیه شبانی

سردبیر: فاطمه السادات قابوس

زمینه انتشار: علمی

دانلود گندمه 2

گیتی

صاحب امتیاز: انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک

مدیرمسئول: شایان فتحی کوهی

سردبیر: شایان فتحی کوهی

زمینه انتشار: علمی

دانلود گیتی 17

دانلود گیتی 18

مدبر

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیرمسئول: هاجر پورعسکری

شورای سردبیری: فاطمه شکرریز و مرضیه ویسی

زمینه انتشار: علمی

دانلود مدبر 14

دانلود مدبر 15

دانلود مدبر 16

دانلود مدبر 17

دانلود مدبر 18

مهندسی بیوسیستم

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی بیوسیستم

مدیرمسئول: علی سجادیان

سردبیر: علی سجادیان

زمینه انتشار: علمی

دانلود مهندسی بیوسیستم 2

نانو کاوش

صاحب امتیاز: انجمن علمی نانومکانیک و مواد هوشمند

مدیرمسئول: ساسان خیراندیش

سردبیر: ساسان خیراندیش

زمینه انتشار: علمی

دانلود نانو کاوش1

دانلود نانو کاوش 2

دانلود نانو کاوش 3

نپتا

صاحب امتیاز: انجمن علمی SPE

مدیرمسئول: محمد چیت ساز اصفهانی

سردبیر: رامین صادقیان خشوئی

زمینه انتشار: علمی

دانلود نشریه نپتا 3

نفت

صاحب امتیاز: مهدی رضوی فر

مدیرمسئول: مهدی رضوی فر

سردبیر: مهدی رضوی فر

زمینه انتشار: علمی

دانلود نفت 1

دانلود نفت 2

نوپا

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی هسته ای

مدیر مسئول: محمدرضا زره پوش

سردبیر: پوجیهه نیک

زمینه انتشار: علمی

دانلود نوپا 2

دانلود نوپا 3

نوسان

صاحب امتیاز: انجمن علمی فیزیک

مدیر مسئول: فاطمه پارسائی

سردبیر: محمد ریاحی زمین

زمینه انتشار: علمی

دانلود نوسان 3

هفت

صاحب امتیاز: انجمن علمی شهرسازی

مدیرمسئول: سینا جنگجو

سردبیر: نگار ایمانی

زمینه انتشار: علمی

دانلود هفت 17

دانلود هفت 18

دانلود هفت 19

ورزش

صاحب امتیاز: انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیرمسئول: فریماه رستمزاد

سردبیر: فریماه رستمزاد

زمینه انتشار: علمی

دانلود ورزش 3

دانلود ورزش 4

یارمهربان

صاحب امتیاز: انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیرمسئول: صولت صباحی

سردبیر: صولت صباحی

زمینه انتشار: علمی

دانلود یارمهربان 16

دانلود یارمهربان 17