نشریات علمی فرهنگی اجتماعی 

استاد مشاور

صاحب امتیاز: مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه

مدیر مسئول: دکتر چنگیز رحیمی

سردبیر: دکتر چنگیز رحیمی

زمینه انتشار: علمی فرهنگی اجتماعی

دانلود استاد مشاور 1

به روان

صاحب امتیاز: مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه

مدیر مسئول: فریده کامران پور جهرمی

سردبیر: فریده کامران پور جهرمی

زمینه انتشار: علمی فرهنگی اجتماعی

 

تا ثریا

صاحب امتیاز: دفتر نخبگان علوم انسانی نهاد رهبری

مدیر مسئول: امید بنائی

سردبیر: امید بنائی

زمینه انتشار: علمی فرهنگی اجتماعی

 

دریچه

صاحب امتیاز: کانون جنبش نرم افزاری و تولید علم مدیریت فرهنگی

مدیر مسئول: حامد علی زاده

سردبیر: حامد علی زاده

زمینه انتشار: علمی فرهنگی اجتماعی