فراخوان همکاری دانشجویان دانشگاه شیراز در واحد آموزش معاونت فرهنگی اجتماعی