دوره آموزشی تفسیر موضوعی قرآن کریم (جرعه ای از دریا)

دوره آموزشی تفسیر موضوعی قرآن کریم (جرعه ای از دریا)

ویژه کارمندان دانشگاه شیراز

پیرو هماهنگی انجام شده با واحد آموزش کارکنان دانشگاه، برای افرادی که امتیاز بیشتر از 60 درصد کسب نمایند، 6 ساعت آموزشی به عنوان ساعت آموزشی ضمن خدمت آنان در سامانه سوفا ثبت می شود.

دریافت پادکست ها (30 پادکست): سایت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز: https://farhangi.shirazu.ac.ir/

سوالات آزمون براساس محتوای پادکست ها می باشد.

زمان برگزاری آزمون: یکشنبه 12 تیر ساعت 12 تا 14

لینک آزمون: سایت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز:
https://farhangi.shirazu.ac.ir/ – بخش آزمون آنلاین

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز
امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز
واحد آموزش کارکنان دانشگاه شیراز

قسمت 1 :

قسمت 2 :

قسمت 3 :

قسمت 4 :

قسمت 5 :

قسمت 6 :

قسمت 7 :

قسمت 8 :

قسمت 9 :

قسمت 10 :

قسمت 11 :

قسمت 12 :

قسمت 13 :

قسمت 14 :

قسمت 15 :

قسمت 16 :

قسمت 17 :

قسمت 18 :

قسمت 19 :

قسمت 20 :

قسمت 21 :

قسمت 22 :

قسمت 23 :

قسمت 24 :

قسمت 25 :

قسمت 26 :

قسمت 27 :

قسمت 28 :

قسمت 29 :

قسمت 30 :