بایگانی دسته: اطلاعیه ها

برگزاری هجدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه شیراز جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (به صورت الکترونیکی)

ادامه خواندن برگزاری هجدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه شیراز جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (به صورت الکترونیکی)