معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

رئیس مرکز حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویان دانشگاه شیراز

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

مشاور و دستیار اجرایی امور هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی