معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی