ار تباط با کارکنان

مجموعه مدیریتی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 حسن کریمی مسئول دفتر 5101 36135101
2 مهدی مومن زاده مدیر فرهنگی 5102 36135102
3 دکترزهرا قاسم نژاد مدیر اجتماعی 5103 36135103
4 حلیمه زارعی معاون مدیر فرهنگی 5129 36135129
5 زهرا فرامرزی رئیس مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان 5146 36135146
6 احسان الماسی معاون مدیر برنامه ریزی اجتماعی 5138 36135138

امور اداری معاونت فرهنگی اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 محتشم ظهرابی اموراداری 5104 36135104
2 محمد شیرزادی راننده 5166 36135166
3 میلاد زاهدی پیش خدمت    
         
         

حسابداری معاونت فرهنگی اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 سینا زهراسان رئیس حسابداری معاونت فرهنگی اجتماعی 5233 36135233
2 سمیه صدوق کارشناس حسابداری 5112 36135112
3 رضا دبیری   کارپرداز 5131 36135131
4 حمید صادق زاده مسئول انبار 5126 36135126
         

اداره فعالیت های فرهنگی اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 حمیده سیاح پور رئیس اداره فعالیت های فرهنگی اجتماعی   5107  36135107
2 قاسم بانشی کارشناس کانون های فرهنگی اجتماعی 5130 36135130
3 فرج اله زارعیان جهرمی کارشناس مسئول تشکل های دانشجویی 5105 36135105
4 سعید کریمی  کارشناس واحد رسانه 5171 36135171
5 هادی عظیمی کارشناس اداره فعالیت های فرهنگی اجتماعی    

اداره همکاری های فرهنگی اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1   رئیس اداره همکاری های فرهنگی اجتماعی    
2 بیژن کیا کارشناس مسئول اداره همکاری های فرهنگی اجتماعی 5136 36135136
3 منصوره فلاحتی کارشناس اداره همکاری های فرهنگی اجتماعی 5120 36135120
         

 

اداره یادمان های فرهنگی اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 حمید مرتضوی رئیس اداره یادمان های فرهنگی اجتماعی 5119 36135119
2 علیرضا سبحانی کارشناس رسانه 5155 36135155
3 محمد هادی پیروی  مسئول محموعه فرهنگی حکمت 4870 36134870
4 کامران معتمدنیا کارشناس اداره یادمان های فرهنگی اجتماعی ( تالار فجر و استدیو ) 5135 36135135
5 احمد ظهرابی کاردان اداره یادمان های فرهنگی اجتماعی 5119 36135119
6 فاطمه فرهادی کارشناس امور هنری 5141 36135141
         

مدیریت برنامه ریزی اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 مهدی رجبی کارشناس مدیریت برنامه ریزی اجتماعی 5149 36135149
2 حامد برفی نژاد کاردان مدیریت برنامه ریزی اجتماعی     
3 فاطمه قصاب زاده راینی کارشناس مرکز آموزش های فرهنگی 5140 36135140
         

مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 نسرین جعفر زاده کارشناس مسئول مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشحویان 5106 36135106
2   اکبر بانشی  کارشناس مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشحویان 5115 36135115
3 سجاد تقوایی رئیس گروه ایده های برتر  4114 36134114
4 وجیه اله گل نواز  کارشناس گروه ایده های برتر  3633 36133633