ار تباط با کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

حسن کریمی

مسئول دفتر

5101

36135101

2

دکتر اسماعیل کلانتری

مدیر فرهنگی

5102

36135102

3

دکترزهرا قاسم نژاد

مدیر اجتماعی

5103

36135103

4

حلیمه زارعی

معاون مدیر فرهنگی

5129

36135129

5

دکتر محمد فارسی

رئیس مرکز حمایت از فعالیت های علمی 

5146

36135146

6

احسان الماسی

معاون برنامه ریزی اجتماعی و رئیس امور اداری

5138

36135138

 

امور اداری معاونت فرهنگی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

محتشم ظهرابی

کارشناس فرهنگی

5104

36135104

2

محمد شیرزادی

راننده

5166

36135166

3

میلاد زاهدی

پیش خدمت

   

 

حسابداری معاونت فرهنگی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

سینا زهراسان

رئیس حسابداری معاونت فرهنگی اجتماعی

5233

36135233

2

سمیه صدوق

کارشناس حسابداری

5112

36135112

3

رضا دبیری

  کارپرداز

5131

36135131

4

حمید صادق زاده

مسئول انبار

5126

36135126

 

اداره فعالیت های فرهنگی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

حمیده سیاح پور

رئیس فعالیت های فرهنگی اجتماعی

  5107

 36135107

2

قاسم بانشی

کارشناس کانون های فرهنگی اجتماعی

5130

36135130

3

فرج اله زارعیان جهرمی

کارشناس مسئول تشکل های دانشجویی

5105

36135105

4

سعید کریمی

کارشناس واحد رسانه

5171

36135171

5

هادی عظیمی

کارشناس فعالیت های فرهنگی اجتماعی

   

 

اداره همکاری های فرهنگی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

 

رئیس همکاری های فرهنگی اجتماعی

 

 

2

بیژن کیا

کارشناس مسئول همکاری های فرهنگی اجتماعی

5136

36135136

3

منصوره فلاحتی

کارشناس همکاری های فرهنگی اجتماعی

5120

36135120

 

اداره یادمان های فرهنگی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

حمید مرتضوی

رئیس یادمان های فرهنگی اجتماعی

5119

36135119

2

علیرضا سبحانی

کارشناس رسانه

5155

36135155

3

محمد هادی پیروی

 مسئول محموعه فرهنگی حکمت

4870

36134870

4

کامران معتمدنیا

کارشناس یادمان های فرهنگی اجتماعی 

5135

36135135

5

احمد ظهرابی

کاردان یادمان های فرهنگی اجتماعی

5119

36135119

6

فاطمه فرهادی

کارشناس امور هنری

5141

36135141

           

مدیریت برنامه ریزی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

مهدی رجبی

کارشناس مدیریت برنامه ریزی اجتماعی

5149

36135149

2

حامد برفی نژاد

کاردان مدیریت برنامه ریزی اجتماعی

 

 

3

فاطمه قصاب زاده راینی

کارشناس مرکز آموزش های فرهنگی

5140

36135140

 

مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

نرگس صفری

کارشناس مسئول مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشحویان

5106

36135106

2

  اکبر بانشی

 کارشناس مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشحویان

5115

36135115

4

وجیه اله گل نواز

 کارشناس گروه ایده های برتر

 3633

36133633