دکتر حامد تقوایی

 

 

دکتری مهندسی شیمی

 

 

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز

 

 

ایمیل:

 

 

شماره تماس:

 

 

 

 

دکتر اسماعیل کلانتری

 

   دکتر زهرا قاسم نژاد

دکتری سیاست گذاری علم و فناوری 

 

   دکتری علوم قرآن و فقه

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 

   مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

ایمیل:

 

   ایمیل:

شماره تماس:

 

   شماره تماس:

 

 

دکتر محمد فارسی

 

   دکتر مهدی ارجمند