تاریخچه

باسمه تعالی

حوزه فرهنگی و اجتماعی، در كنار وظايف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، ايجاد بستري مناسب براي رشد و توسعه همه جانبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سياسی، مذهبی و علمی جوانان دانشجو است. ارتقاء سطح سازمانی حوزه فرهنگی اجتماعی در دانشگاه ها، به معاونت ، مؤيد اين نكته مهم می باشد كه توجه به مقوله هاي فرهنگی و اجتماعی يكی از اولويت هاي مهم مراكز آموزشی و پژوهشی ايران اسلامی است. بی ترديد اين امر بخشی از تفكر اسلامی شدن دانشگاه ها می باشد كه قادر خواهد بود در كنار ايجاد سازوكارهاي مؤثر و مناسب سخت افزاري و نرم افزاري به ارتقاء و بالندگی فضاي فرهنگی جامعه اسالمی كمك نمايد. هدف اصلی اين معاونت،تربيت و ارتقا سطح توانمندي هاي فرهنگی و اجتماعی دانشجويان در تراز ايران اسلامی است. در همين راستا حوزه هاي متنوعی، ذيل اين مديريت، فعاليت می كنند . این معاونت مسؤوليت حوزه هايی را بر عهده دارد كه محور آنها، ارايه برخی آموزش هاي مستقيم و غير مستقيم در زمينه فرهنگ و اجتماع باشد.