بایگانی دسته: نشریات

اتفاق

صاحب امتیاز: مهرداد عربلو

مدیر مسئول: مهرداد عربلو

سردبیر: مهرداد عربلو

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود نشریه اتفاق

اتوبوس

صاحب امتیاز: مهدی سلیمانی شیری

مدیر مسئول: مهدی سلیمانی شیری

سردبیر: مهدی سلیمانی شیری

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود نشریه اتوبوس