تاریخچه

باسمه تعالی

حوزه فرهنگی و اجتماعی، در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه همه جانبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و علمی جوانان دانشجو است. ارتقاء سطح سازمانی حوزه فرهنگی اجتماعی در دانشگاه ها، به معاونت ، مؤید این نکته مهم می باشد که توجه به مقوله های فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویت های مهم مراکز آموزشی و پژوهشی ایران اسلامی است. بی تردید این امر بخشی از تفکر اسلامی شدن دانشگاه ها می باشد که قادر خواهد بود در کنار ایجاد سازوکارهای مؤثر و مناسب سخت افزاری و نرم افزاری به ارتقاء و بالندگی فضای فرهنگی جامعه اسالمی کمک نماید. هدف اصلی این معاونت،تربیت و ارتقا سطح توانمندی های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در تراز ایران اسلامی است. در همین راستا حوزه های متنوعی، ذیل این مدیریت، فعالیت می کنند . این معاونت مسؤولیت حوزه هایی را بر عهده دارد که محور آنها، ارایه برخی آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه فرهنگ و اجتماع باشد.