• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

هیچگاه دنیای ظاهری دیگران را با دنیای واقعی خود مقایسه نکنید

يكي از نهادهايي كه به صورت مستقيم  و غير مستقيم تأثير چشمگيري در ابعاد مختلف فرهنگي جوامع دارد ، نظام تعليم و تربيت و خصوصاً دانشگاه است . اهميت تأثير گذاري دانشگاه از اينجا روشن مي شود كه چند سالي كه فرد در دانشگاه مشغول به تحصيل مي شود ، اثرات فرهنگي اين حضور كوتاه يا دراز مدت در دانشگاه را ، در تمام دوران زندگي فردي و اجتماعي خود احساس مي كند و تفاوت روشني بين نحوه زندگي و ذهن و ضمير افرادي كه اين دوره چند ساله را در دانشگاه سپري نموده اند در مقايسه با افرادي كه موفق به حضور و علم آموزي در دانشگاه نشده اند به چشم مي خورد .

اوقات شرعی

گالری تصاویر

شیراز در گذر زمان

دانشگاه پاک